14%  බොරුවක්

14% බොරුවක්

තම මුදල් අමාත්‍ය ධූරයට පසු වූ පසු අර්ථ සාධක මුදල් වලින් 14% ක බද්දක් අය කරන බවට සමාජ ජාලා මාධ්‍ය හරහා පැතිර යන පුවත් හී කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බව බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

Uncategorized