පිපෙනවා කිව්වමත් ගම්මු භය වෙන තල මල පිපුනාම ගම් හතක් පාළු වන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසයි

0
348

පිපෙනවා කිව්වමත් ගම්මු භය වෙන තල මල පිපුනාම ගම් හතක් පාළු වන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here